standaardcontract advocaat – cliënt

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt

Tussen:

B.V. Kantoor Sylvie Micholt, met maatschappelijke zetel: Maria van Bourgondiëlaan 7b, 8000 Brugge, BTW-nr. BE0628.638.093, vertegenwoordigd door mtr. Sylvie Micholt, zaakvoerder.
hierna te noemen de advocaat.

en

xxx
hierna te noemen de cliënt(en) .

 

Wordt het volgende overeengekomen:

 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat:

xxx

2. Informatie en verwerking van persoonsgegevens (GDPR)

De advocaat informeert de cliënt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

De cliënt geeft gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om deze informatie en desgevallend de persoonsgegevens , gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor één of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat onder punt 1 van huidige overeenkomst.

De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de advocaat te richten. Dit kan via het email adres privacy@amistadlaw.be. De privacyverklaring van de advocaat is terug te vinden op de website http://amistadlaw.be/privacy/.

De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van één (1) maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.

De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

 

3. Beroep op derden

3.1. Buiten de gebruikelijke taken die door de advocaat wordt vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

3.2. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler / tolk, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

3.3. De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

 

4. Kosten en ereloon

4.1. De cliënt is op de hoogte gebracht van een eventuele mogelijkheid tot juridische bijstand via het Bureau voor Juridische Bijstand, indien men in aanmerking zou komen. Echter wordt de procedure door de advocaat NIET behartigd in het kader van de juridische bijstand en de cliënt verklaart zich hiermee akkoord.

4.2. Er wordt tussen de advocaat en de cliënt afgesproken op welke manier de kosten en erelonen wordt berekend (schrappen wat niet past*):

– Bedrag afhankelijk van de geleverde prestaties die zal berekend worden overeenkomstig art. 4.4 e.a. van huidige overeenkomst. De provisie voor huidige procedure bedraagt xxx EUR (incl. BTW 21 %)*;

– Vast bedrag voor de procedure, nl. xxx EUR (incl. BTW 21 %)*;

4.3. De staat van kosten en ereloon van de advocaat kan verschillende elementen bevatten: de kosten en het ereloon van de advocaat, de gerechtskosten en de uitgaven, en kosten / erelonen van derden waarom beroep werd gedaan na instemming van de cliënt, etc..

4.4. Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten.

4.5. De kosten en ereloon van de advocaat worden als volgt berekend:

Kantoorkosten: 
Forfaitaire dossierkost: 50,00 EUR + 10,50 EUR BTW = 60,50 EUR
Mails/sms/whatsapp verstuurd 5,00 EUR + 1,05 EUR BTW = 6,05 EUR
mails/sms/whatsapp ontvangen 0,30 EUR + 0,06 EUR BTW = 0,36 EUR
gewone brieven 8,00 EUR + 1,68 EUR BTW = 9,68 EUR
aangetekende brieven 15,00 EUR + 3,15 EUR BTW = 18,15 EUR
aangetekende brieven duurder dan standaardformaat 15 EUR plus kostprijs van de post (+BTW)
fax verstuurd 7,50 EUR + 1,58 EUR BTW = 9,08 EUR
fax ontvangen 0,30 EUR + 0,06 EUR BTW = 0,36 EUR
getypte pagina (besluiten, VZ, dagvaarding, etc.) 5,00 EUR + 1,05 EUR BTW = 6,05 EUR
fotokopies 0,30 EUR + 0,06 EUR BTW = 0,36 EUR
telefoon uitgaand 0,10 EUR + 0,021 EUR BTW = 0,12 EUR 
kilometervergoeding (per kilometer) 0,50 EUR + 0,11 ER BTW = 0,61 EUR

Honorarium uurloon:
afhankelijk van het soort prestatie dat wordt verricht en de moeilijkheidsgraad
Tussen de 75 EUR (excl. BTW) en 125 EUR (excl. BTW) (90,75 EUR (incl. BTW) en 151,21 EUR (incl. BTW)).

Gerechtskosten: worden aan de cliënt doorgerekend indien voorgeschoten door het kantoor.

4.6. Bij aanvang van de procedure wordt er een provisie gevraagd. Na ontvangst van de provisie wordt de factuur opgemaakt en aan de cliënt bezorgd. Er wordt pas gestart met de prestaties in het dossier na ontvangst van de provisie.

Een provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon .

Tijdens de procedure kunnen er (verschillende) bijkomende provisies worden gevraagd afhankelijk van de geleverde prestaties, de te leveren prestaties, moeilijkheidsgraad, etc.

Op het einde van de procedure krijgt de cliënt een gedetailleerd overzicht van alle verrichtte prestaties met de eindstaat van kosten en ereloon rekening houdend met de reeds betaalde provisies. Pas dan zal een regularisatie plaatsvinden (in plus of in min) van de btw op de voorgeschoten kosten, conform het bepaalde in randnummer 93, lid 2, van de hierboven genoemde circulaire van 20 november 2013.

Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de advocaat aan de cliënt vragen om een provisie te storten in de zin van onderdeel 10 van de administratieve beslissing E.T. 125.682/3 d.d. 18 april 2014 van de btw-administratie. Mits aan de vier daarin opgesomde voorwaarden is voldaan, zal op dergelijke provisie geen btw aangerekend worden tot zo lang en in de mate dat de provisie niet aangewend wordt door de advocaat om er zijn staat van ereloon en kosten geheel of gedeeltelijk mee te voldoen.

4.7. De cliënt betaalt de provisies en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

4.8. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde provisie of de eindstaat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

4.9. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet vanaf de datum van de aanmaning.

 

5. Derdengelden

5.1. De advocaat stort alle bedragen die hij voor de cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

5.2. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande provisies of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

Het feit dat de advocaat openstaande provisies of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen, en dit via één of meer afzonderlijke betalingen aan de advocaat voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen.

5.3. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1. De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 1.250.000 EUR . De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

6.2. De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag van € 1.250.000 waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.

6.3. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van € 2.500.

6.4. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is geregeld via de Orde van Vlaamse Balies bij Amlin Europe N.V. (tel. : 02 / 894 71 34; fax : 02 / 894 71 30) onder de polis: LXX034899, via de makelaar Vanbreda Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen (tel. : 03 / 217 54 04; fax : 03 / 236 16 80). De polis verleent dekking in de volgende landen: alle lidstaten van de E.U., Zwitserland, Oostenrijk, Andorra, Anglo-Normandische Eilanden, Liechtenstein of Monaco

6.5. Ten aanzien van consumenten zijn de advocaten gebonden door de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht.

– Aanvragen of klachten kunnen ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), gevestigd in de Staatsbladstraat 8 te 1000 Brussel, de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten. De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat. Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd.
– De advocaten zijn onderworpen aan het arbitragereglement van balie Brugge van 8 mei 2001, zoals gewijzigd op 8 maart 2005 en het reglement op de gerechtelijke invordering van ereloonstaten, bemiddeling en het advies van de Orde van balie Brugge van 8 maart 2005.
– U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij het secretariaat van balie Brugge, Gerechtsgebouw, Langestraat 120, 8000 Brugge, tel: 050 33 16 80.

7. Beëindiging van de overeenkomst

7.1 De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen.

7.2 Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

7.3 De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

 

8. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op huidige overeenkomst.

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de bevoegde rechtbank te West-Vlaanderen, afdeling Brugge of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten West-Vlaanderen.

Indien de cliënt van mening is dat de advocaat ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan de advocaat gerichte verzoek(en), kan de cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, +32 (0)2 274 48 35, commission@privacycommission.be.

 

Aldus opgemaakt te Brugge op xxx in zoveel exemplaren als er partijen zijn met onderscheiden belang.

Elk van de partijen erkent een door alle partijen getekend exemplaar ontvangen te hebben.